Camperbouw limburg

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Camperbouw Limburg, gevestigd aan Brandemolen 11, 5944 ND te Arcen, ingeschreven bij KvK Roermond onder nummer 57349681.

Artikel 1. Toepasselijkheid/definities
1.1. Camperbouw Limburg houdt zich bezig met het bouwen, verbouwen, deelinbouw en reparaties van campers en vergelijkbare voertuigen.
1.2. Op alle aanbiedingen van Camperbouw Limburg zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.
1.3. In deze algemene voorwaarden wordt met ” klant” bedoeld: iedere (rechts)persoon die Camperbouw Limburg heeft verzocht of heeft opgedragen om diensten te verlenen alsmede iedere (rechts)persoon die bij of via Camperbouw Limburg goederen bestelt en/of koopt.
1.4. Onder dienst vallen alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die Camperbouw Limburg voor of ten behoeve van de wederpartij heeft verricht.
1.5. Eventueel door de klant gehanteerde voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.6. Van bepalingen uit deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven
1.7. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van toepassing. Camperbouw Limburg en de klant zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht zal worden genomen.
1.8. Indien Camperbouw Limburg niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Camperbouw Limburg in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2. Totstandkoming en wijziging overeenkomst
2.1. Alle aanbiedingen en offertes door Camperbouw Limburg, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is opgenomen. Eerst door schriftelijke (order)bevestiging van Camperbouw Limburg of door feitelijke uitvoering door Camperbouw Limburg komt een overeenkomst tot stand. De klant heeft -behoudens de eventuele wettelijke bevoegdheid van de klant tot ontbinding en eventuele in deze algemene voorwaarden of in de overeenkomst genoemde gevallen- niet het recht een geplaatste bestelling te annuleren.
2.2. Alle aanduidingen in aanbiedingen, offertes of overeenkomsten en de bijlagen daarbij, zoals afbeeldingen, tekeningen, maten, gewichten, rendementen en kleuren en daarnaast de eigenschappen van eventueel verstrekte proefexemplaren strekken slechts ter indicatie. Geringe afwijkingen komen derhalve niet voor rekening en risico van Camperbouw Limburg.
2.3. Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen van Camperbouw Limburg ontheffen haar van de nakomingsplicht en/of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na de totstandkoming van de overeenkomst.
2.4. Wijzigingen van de overeenkomst binden Camperbouw Limburg slechts voor zover deze schriftelijk door Camperbouw Limburg zijn bevestigd c.q. feitelijk zijn uitgevoerd.
2.5. Een overeenkomst die op afstand wordt gesloten, bijvoorbeeld via het internet, komt pas tot stand nadat Camperbouw Limburg schriftelijk, bijvoorbeeld per e-mailbericht, en ondubbelzinnig te kennen heeft gegeven de opdracht of het aanbod te aanvaarden.
2.6. Camperbouw Limburg is gerechtigd om zonder opgaaf van redenen bestellingen/orders te weigeren. Camperbouw Limburg is in dat geval niet schadeplichtig.
2.7. Camperbouw Limburg is niet verplicht om, nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, een door de klant gewenste wijziging door te voeren. Camperbouw Limburg kan aan de instemming met een door de klant gewenste wijziging de voorwaarde verbinden dat pas medewerking wordt verleend zodra de aan die wijziging verbonden kosten door de klant daadwerkelijk zijn vergoed.

Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst
Medewerking en verantwoordelijkheden van de klant
3.1. De klant zal Camperbouw Limburg steeds tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen verstrekken welke noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. De klant is verantwoordelijk voor de kwaliteit, juistheid en volledigheid van de door haar aangeleverde gegevens en inlichtingen.
3.2. Indien de gegevens waarover Camperbouw Limburg voor een goede uitvoering van de overeenkomst dient te beschikken niet of niet tijdig door de klant ter beschikking worden gesteld of indien de klant op andere wijze niet aan haar verplichtingen als verwoord in dit artikel voldoet, heeft Camperbouw Limburg, onverminderd haar overige rechten, het recht om tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst over te gaan en om de kosten die uit de aldus ontstane situatie voortkomen tegen de gebruikelijke tarieven aan de klant in rekening te brengen.
Levering(stermijnen)
3.3. Levering vindt plaats volgens hetgeen Camperbouw Limburg en de klant uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Indien de klant afname op het overeengekomen moment weigert, of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Camperbouw Limburg gerechtigd de goederen voor rekening en risico van de klant op te slaan dan wel te stallen.
3.4. Goederen gelden als geleverd, zodra Camperbouw Limburg de klant ervan in kennis heeft gesteld dat de zaken bij Camperbouw Limburg of bij een derde klaar staan om door de klant te worden afgehaald of om in opdracht van de klant te worden verzonden. Vanaf het moment van levering komen de geleverde zaken voor risico van de klant.
3.5. Indien partijen uitdrukkelijk overeenkomen dat Camperbouw Limburg het transport van de goederen verzorgt, zijn zowel de kosten als het risico van verlies of schade tijdens het transport voor rekening van de klant, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.
3.6. De opgave van leveringstermijnen in aanbiedingen, offertes, overeenkomsten of anderszins wordt door Camperbouw Limburg steeds naar beste weten gedaan en deze termijnen zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn niet bindend.
3.7. Camperbouw Limburg heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3.8. Camperbouw Limburg heeft het recht om de opdracht in fasen uit te voeren.
3.9. Indien de opdracht in fasen wordt uitgevoerd, heeft Camperbouw Limburg het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door de klant niet wordt betaald, is Camperbouw Limburg niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de overeenkomst op te schorten.

Artikel 4. Offertes & prijzen
4.1. Aanbiedingen en/of offertes worden (bij voorkeur) schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.
4.2. Aanbiedingen en/of offertes zijn gedurende 1 maand geldig. Aanbiedingen en/of offertes vervallen wanneer deze termijn is verlopen.
4.3. Camperbouw Limburg kan niet aan zijn aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de klant, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
4.4. Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding en/of offerte opgenomen aanbod dan is Camperbouw Limburg daaraan niet gebonden. De dienst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Camperbouw Limburg anders aangeeft.
4.5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Camperbouw Limburg niet tot levering van een deel van de in de aanbieding en/of offerte begrepen zaken en/of tot het verrichten van een gedeelte van de dienst tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
4.6. Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.
4.7. De in de aanbiedingen van Camperbouw Limburg weergegeven bedragen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen en andere voor het prijspeil relevante factoren. Indien na de (order)bevestiging in één of meer van de genoemde factoren wijziging plaatsvindt, is Camperbouw Limburg gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen.
4.8. Mondelinge aanbiedingen door Camperbouw Limburg zijn niet bindend, tenzij deze door Camperbouw Limburg schriftelijk zijn bevestigd.
4.9. Indien door Camperbouw Limburg en de klant het honorarium voor de door Camperbouw Limburg te verrichten werkzaamheden niet is vastgesteld op een bepaald totaalbedrag, dient het honorarium te worden berekend op grond van de werkelijk bestede uren. Daarbij wordt het uurtarief van Camperbouw Limburg gehanteerd zoals dat bestond in de periode waarin de werkzaamheden werden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
4.10. Alle kosten voortvloeiend uit aanvullingen of wijzigingen van de opdracht zijn voor rekening van de klant.

Artikel 5. Betaling
5.1. Camperbouw Limburg heeft steeds het recht om af te leveren of geleverde zaken per deellevering te factureren.
5.2. Betaling geschiedt door storting of overmaking op een door Camperbouw Limburg aangewezen bankrekening, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.
5.3. Camperbouw Limburg is gerechtigd de afgifte van producten die zij voor de klant in verband met de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden onder zich heeft, op te schorten totdat alle door de klant aan Camperbouw Limburg verschuldigde betalingen volledig zijn voldaan.
5.4. Wanneer betalingen niet tijdig plaatsvinden, is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. De klant is aan Camperbouw Limburg vanaf dat moment de wettelijke rente over het openstaande bedrag verschuldigd.
5.5. Ingeval na het verstrijken van een bij schriftelijke aanmaning gestelde nadere betalingstermijn van 14 dagen nog geen betaling ontvangen is, is de klant jegens Camperbouw Limburg gehouden om de incassokosten te vergoeden die Camperbouw Limburg heeft moeten maken en welke verder gaan dan het versturen van een enkele sommatie of het enkel doen van een – niet aanvaard – schikkingsvoorstel, het inwinnen van eenvoudige inlichtingen of het op gebruikelijke wijze samenstellen van het dossier. Deze kosten worden vastgesteld op basis van de op dat moment daarvoor geldende richtlijnen bij rechtbanken in Nederland.

Artikel 6. Garantie
6.1. Garantie wordt verleend gedurende 1 jaar na levering van het product en/of dienst.
6.2. Indien de klant een gerechtvaardigd beroep op garantie doet zal Camperbouw Limburg de te verrichten werkzaamheden of de te leveren producten, naar eigen keuze, herstellen dan wel alsnog uitvoeren/leveren zoals overeengekomen. Indien Camperbouw Limburg de klant mededeelt tot herstel dan wel het alsnog uitvoeren/leveren zoals overeengekomen te zullen overgaan, zal de klant de geleverde producten, op haar kosten en voor haar risico, weer ter beschikking stellen aan Camperbouw Limburg.
6.3. De aanspraak op de garantie, zoals bedoeld in dit artikel vervalt indien:
a. De klant het product niet binnen 14 dagen ter beoordeling/controle aanbiedt. Voor deze beoordeling/controle zijn voor de klant geen kosten verbonden.
b. De klant bij zichtbare gebreken haar reclames niet binnen 14 dagen na levering van het product deze gebreken schriftelijk en met een duidelijke omschrijving van het gebrek aan Camperbouw Limburg meldt.
c. De klant bij niet zichtbare gebreken haar reclames niet binnen 14 dagen na het ontdekken van deze gebreken schriftelijk en met een duidelijke omschrijving van de klachten aan Camperbouw Limburg meldt. Tenzij het gebrek ten tijde van de levering bij een zorgvuldige en tijdige controle niet waarneembaar zou zijn geweest. In dat geval moet de klant Camperbouw Limburg, binnen twee maanden nadat het gebrek aan de klant bekend is geworden of bekend kon zijn, van het gebrek schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte brengen van het gebrek.
d. De klant Camperbouw Limburg niet in de gelegenheid stelt om het gebrek te verhelpen.
e. Aan het product werkzaamheden zijn verricht door derden, tenzij de noodzaak van het onmiddellijk verrichten van deze werkzaamheden door de klant kan worden aangetoond.
6.4. Indien de klant een beroep doet op een eventueel overeengekomen garantieregeling doch dat beroep vervolgens ongerechtvaardigd blijkt, heeft Camperbouw Limburg het recht om de werkzaamheden en kosten
van onderzoek en herstel die aan haar zijde uit dat beroep zijn voortgevloeid bij de klant in rekening te brengen conform haar gebruikelijke tarieven, met een minimum van € 95,-.
6.5. Alle eventuele garantieverplichtingen van Camperbouw Limburg vervallen indien fouten, gebreken of onvolkomenheden ten aanzien van die zaken het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik of beheer van geleverde zaken door de klant of door de klant ingeschakelde derden of indien die het gevolg zijn van een van buiten komende oorzaken zoals bijvoorbeeld brand- of waterschade, of indien de klant of een derde zonder toestemming van Camperbouw Limburg wijzigingen in de door Camperbouw Limburg geleverde zaken heeft aangebracht of heeft laten aanbrengen.
6.6. Voor alle ingekochte producten en/of diensten van derden zijn de garantiebepalingen op deze producten/diensten van de leverancier leidend. Indien de producten en/of diensten niet meer in de garantie vallen van de leverancier/derden, kan Camperbouw Limburg niet verantwoordelijk worden gehouden. Uiteraard zal Camperbouw Limburg proberen een passende oplossing te bereiken.
6.7. Producten en/of diensten geleverd door de klant vallen buiten de garantie van Camperbouw Limburg. Camperbouw Limburg kan dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden indien de dienst niet naar behore is uitgevoerd of het product niet voldoet aan de wensen/eisen.

Artikel 7. Aansprakelijkheid
7.1. Camperbouw Limburg is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door grove schuld of opzet van Camperbouw Limburg.
7.2. Camperbouw Limburg is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs of andersoortige stagnatie.
7.3. De totale aansprakelijkheid van Camperbouw Limburg zal in alle gevallen zijn beperkt tot vergoeding van directe schade, waarbij het totale door Camperbouw Limburg aan de klant te betalen bedrag uit hoofde van eventuele ongedaanmakingsverplichtingen en vergoeding van schade nimmer meer zal bedragen dan maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). Onder directe schade als bedoeld in deze bepaling wordt uitsluitend verstaan:
a.  De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden.
b. De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Camperbouw Limburg aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Camperbouw Limburg toegerekend kunnen worden.
c. Redelijke kosten die gemaakt zijn ter voorkoming of beperking van de directe schade.
7.4. Indien Camperbouw Limburg aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Camperbouw Limburg beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar aan Camperbouw Limburg uitkeert of tot maximaal € 500.
7.5. Camperbouw Limburg is in geen geval aansprakelijk voor schade veroorzaakt door tekortkomingen van de door Camperbouw Limburg ingeschakelde derden.
7.6. De klant is verantwoordelijk voor het verzekeren en verzekerd te houden van de aan Camperbouw Limburg ter beschikking gestelde zaken, zoals bijvoorbeeld ter beschikking gestelde voertuigen. Camperbouw Limburg is niet aansprakelijk voor schade, indien en voor zover de klant zich tegen de desbetreffende schade heeft verzekerd dan wel in redelijkheid had kunnen verzekeren.
7.7. Indien als gevolg van aansprakelijkheid van Camperbouw Limburg zij enig bedrag aan de klant zou moeten vergoeden, is Camperbouw Limburg bevoegd om die eventuele vergoeding in 12 maandelijkse termijnen te voldoen. 

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud
8.1. Alle door Camperbouw Limburg te leveren en geleverde producten blijven onder alle omstandigheden eigendom van Camperbouw Limburg, zolang de klant enige vordering van Camperbouw Limburg, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in artikel 3:92, lid 2 BW, niet heeft voldaan.
8.2. De klant is niet bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten, zolang de eigendom daarvan niet op haar is overgegaan, aan derden te verpanden, anderszins te bezwaren of geheel of gedeeltelijk over te dragen.
8.3. Indien de klant met de nakoming van haar betalingsverplichtingen jegens Camperbouw Limburg tekort schiet of Camperbouw Limburg goede grond heeft te vrezen dat de klant in die verplichtingen tekort zal schieten, is Camperbouw Limburg gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen terug te nemen. De klant zal Camperbouw Limburg te allen tijde vrije toegang verlenen tot haar terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de zaken en/of ter uitoefening van de rechten van Camperbouw Limburg. Na terugneming zal de klant worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke prijs die de klant met Camperbouw Limburg was overeengekomen, verminderd met de kosten die voor Camperbouw Limburg uit de terugneming voortvloeien.

Artikel 9. Ontbinding en beëindiging
9.1. De klant wordt geacht in verzuim te zijn indien deze enige verplichting uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, alsmede indien de klant niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning om binnen een gestelde redelijke termijn alsnog volledig na te komen.
9.2. In geval van verzuim van de klant is Camperbouw Limburg gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding, en onverminderd de haar toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een daartoe gerichte schriftelijke mededeling aan de klant en/of het door de klant eventueel aan Camperbouw Limburg verschuldigd bedrag terstond in zijn geheel op te eisen en/of het eigendomsvoorbehoud in te roepen.
9.3. Camperbouw Limburg is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien de klant faillissement aanvraagt of tegen hem aangevraagd wordt, de schuldsaneringsregeling (WSNP) op de klant van toepassing wordt verklaard of beslag op het geheel of een gedeelte van haar vermogen wordt gelegd. Alle gefactureerde bedragen worden alsdan direct opeisbaar. Camperbouw Limburg zal vanwege deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
9.4. Ontbinding en beëindiging laten verplichtingen welke naar hun aard bestemd zijn voort te duren na het einde van de overeenkomst onverlet. Tot deze verplichtingen behoren onder meer de bepalingen met betrekking tot de betalingsverplichtingen van de klant.

Artikel 10. Overmacht
10.1. Camperbouw Limburg is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht. Gedurende de periode waarin sprake is van overmacht worden de verplichtingen van Camperbouw Limburg opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht de nakoming van de verplichtingen door Camperbouw Limburg niet mogelijk is langer duurt dan drie maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat ter zake enige gehoudenheid tot schadevergoeding zal bestaan.
10.2. Onder het begrip ‘overmacht’ als bedoeld in dit artikel wordt in ieder geval verstaan, onvoorziene omstandigheden, ook van economische aard, welke buiten schuld of toedoen van Camperbouw Limburg zijn ontstaan, zoals onder andere ziekte van voor of bij Camperbouw Limburg werkzame personen, ernstige storing in het bedrijf, noodgedwongen inkrimping van de productie, stakingen en uitsluitingen, zowel bij Camperbouw Limburg als bij toeleveringsbedrijven, oorlog, vijandelijkheden, staat van beleg, mobilisatie, hetzij in Nederland hetzij in enig ander land waar eventuele vestigingen van Camperbouw Limburg of van toeleveringsbedrijven zijn gevestigd, vertragingen in het transport of vertraagde of foutieve levering van zaken of materialen of onderdelen door derden waaronder begrepen toeleveringsbedrijven van Camperbouw Limburg.
10.3. Indien Camperbouw Limburg bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.
10.4. In geval van overmacht heeft de klant geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet als Camperbouw Limburg als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.

Artikel 11. Intellectuele eigendomsrechten
11.1. De intellectuele eigendomsrechten en soortgelijke rechten, waaronder auteursrechten, merkenrechten, octrooirechten, naburige rechten, rechten tot bescherming van prestaties inclusief databankrechten op al hetgeen door Camperbouw Limburg is ontworpen berust bij Camperbouw Limburg.

Artikel 12. Geschillen en toepasselijk recht
12.1. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden dan dient de uitleg van die bepaling(en) plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
12.2. Op een met Camperbouw Limburg gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
12.3. Voor zover de in deze voorwaarden aangewezen rechter, in geval van een overeenkomst met een particuliere klant (niet handelende in de uitoefening van een beroep of bedrijf) niet relatief bevoegd is, dan is die klant gerechtigd om binnen één maand nadat Camperbouw Limburg zich schriftelijk op dit artikel heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet relatief bevoegde rechter.

Camper advies nodig?